Obchodní podmínky a podmínky užívání


LingoMap
podnikající FO Jiří Hübner

Tovačovského 2830/40
79601 Prostějov
IČ 04081986
www.lingomap.cz
(dále jen LingoMap.cz)Čl. I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti a případné další právní vztahy vznikající: a) v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené distančně prostřednictvím internetového portálu, který je provozován na webových stránkách: www.lingomap.cz, či prostřednictvím mobilní aplikace LingoMap, mezi poskytovatelem, tj. Jiří Hübner, IČ: 04081986, sídlem Tovačovského 2830/40, 79601 Prostějov, a lektorem, tj. jinou fyzickou či právnickou osobou, b) mezi poskytovatelem a uživateli - studenty bez smluvního ujednání v souvislosti se zřízením jejich uživatelského účtu na webových stránkách: www.lingomap.cz či v mobilní aplikaci LingoMap. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek LingoMap.cz umístěné na adrese www.lingomap.cz a mobilní aplikace LingoMap a s tím související právní vztahy.


2. Ustanovení odchylná od ustanovení uvedených v obchodních podmínkách lze sjednávat ve smlouvě. Tato odchylná ustanovení mají přednost před těmito obchodními podmínkami.


3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb i obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.


4. Poskytovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Změnami či doplňky nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly před účinností těchto změn, příp. doplňků obchodních podmínek.


5. Poskytovatel se na základě smlouvy uzavřené se Sdružením obrany spotřebitelů – Asociace, sídlem Mečová 5, 602 00 Brno, IČ: 22832793, zavazuje ve vztahu k uživatelům – studentům - dodržovat Kodex GOS, jehož plné znění je dostupné online zde: http://www.asociace-sos.cz/wp-content/uploads/kodex_GOS.pdf.


6. V případě rozporu těchto obchodních podmínek a ustanovení Kodexu GOS, použijí se ustanovení Kodexu GOS.Čl. II
DEFINICE POJMŮ

1. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. Zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.


2. Poskytovatelem služeb se rozumí Jiří Hübner, IČ: 04081986, sídlem Tovačovského 2830/40, 79601 Prostějov.


3. Lektorem se rozumí fyzická či právnické osoba, která s poskytovatelem služeb uzavírá Smlouvu o poskytování služeb za účelem provozování výdělečné činnosti lektora, kterou se rozumí poskytování výuky cizích jazyků a překladů.


4. Smlouvou se rozumí Smlouva o poskytování služeb, která je uzavřena konkludentně na základě založení uživatelského účtu lektorem na webovém rozhraní, v rámci kterého lektor souhlasí s obchodními podmínkami a tyto přijímá bez výhrad, a poskytovatelem je jeho založení účtu potvrzeno.


5. Studentem se rozumí fyzická osoba, která užívá webové rozhraní za účelem jejího zájmu o naleznutí lektora k výuce cizích jazyků, kdy za tímto účelem si může založit na webovém rozhraní uživatelský účet, přičemž však založení uživatelského účtu není povinné.


6. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba – nepodnikatel, která uzavírá kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo pro svou osobní potřebu, ve smyslu § 419 občanského zákoníku. Poskytovatel služeb upozorňuje, že poskytuje služby pouze lektorům. Studenti si prostřednictvím internetového portálu, který je provozován na www.lingomap.cz, nebo prostřednictvím aplikace LingoMap mohou vyhledat lektora, avšak k uzavření smlouvy mezi lektorem a studentem dochází na základě vzájemné dohody mezi lektorem a studentem bez jakékoliv součinnosti poskytovatele služeb.


7. Podnikatelem se rozumí fyzická či právnická osoba ve smyslu § 420 a násl. občanského zákoníku.


8. Webovým rozhraním se rozumí portál provozovaný na adrese www.lingomap.cz.


9. Aplikací se rozumí mobilní aplikace LingoMap.Čl. III
UŽIVATELSKÝ ÚČET – LEKTOR

1. Na základě registrace lektora provedené na webovém rozhraní či v aplikaci, může lektor přistupovat do svého uživatelského účtu. V rámci zřízení uživatelského účtu jsou povinnými údaji: jméno a příjmení, popř. obchodní firma, dále adresa, na které bude probíhat výuka (přičemž stačí uvést pouze město, ulice a číslo popisné či orientační nejsou povinné), vyučované jazyky a kontaktní e-mail. Lektoři mohou zadat rovněž nepovinně i další informace, zejména své pohlaví, rok narození, IČO, bydliště, absolvované kurzy, dosažené vzdělání, představení své osoby ve 160 znacích, své telefonní číslo, webové stránky, profil na sociálních sítích Facebook, Twitter, LinkedIn, Skype. Lektor může v rámci svého uživatelského účtu rovněž nahrát na webové rozhraní i svoji profilovou fotografii a dále i dokumenty, jako jsou certifikáty o dosaženém vzdělání a absolvovaných kurzech, životopis, apod.


2. Prostřednictvím svého uživatelského účtu bude lektor vyhledáván potencionálními studenty, a oslovován těmito potencionálními studenty s poptávkami výuky.


3. Při registraci na webovém rozhraní či aplikaci za účelem založení uživatelského účtu je lektor povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je lektor při jakékoliv změně těchto údajů povinen aktualizovat. Údaje uvedené lektorem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné a budou zveřejněny pro potencionální studenty.


4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Lektor je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany lektora.


5. Lektor není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


6. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy lektor svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy lektor uvádí úmyslně lživé údaje a poškozuje pověst poskytovatele.


7. Lektor bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


8. Zřízení a vedení uživatelského účtu je zpoplatněno, viz Čl. VI. obchodních podmínek.Čl. IV
UŽIVATELSKÝ ÚČET – STUDENT

1. Na základě registrace studenta provedené na webovém rozhraní či v aplikaci, může student přistupovat do svého uživatelského účtu. V rámci zřízení uživatelského účtu jsou povinnými údaji pouze jméno a příjmení a kontaktní e-mail. Založení uživatelského účtu však není povinné.


2. Prostřednictvím svého uživatelského účtu může student přidávat hodnocení (recenze) jednotlivých lektorů, přičemž tato hodnocení budou zveřejněna na webovém rozhraní u příslušného rektora.


3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Student je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany studenta.


4. Student není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


5. Poskytovatel si vyhrazuje právo na kontrolu recenze před jejím zveřejněním na webovém rozhraní či v aplikaci, a to tak, aby neporušovala zásady dobrých mravů, kdy je poskytovatel oprávněn hanlivé či jinak nevhodné recenze na webovém rozhraní či v aplikaci neuveřejnit.


6. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy student poškozuje svými nevhodnými či lživými recenzemi dobré jméno a pověst poskytovatele či lektora.


7. Student bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


8. Zřízení a vedení uživatelského účtu je bezplatné.


9. Student může kdykoliv písemně prostřednictvím žádosti zaslané na kontaktní e-mail poskytovatele požádat o deaktivaci uživatelského účtu a poskytovatel je povinen mu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení žádosti vyhovět.Čl. V
UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Provedením registrace na webovém rozhraní nebo v aplikaci a jejím potvrzení poskytovatelem služeb dochází k uzavření smlouvy. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to na období 12 měsíců s automatickým prodloužením o dalších 12 měsíců opakovaně, pokud lektor nesdělí poskytovateli služeb 2 měsíce před ukončením smlouvy, že o další prodloužení smlouvy nemá zájem.


2. Při prodloužení smlouvy se smlouva prodlužuje za aktuálních cenových podmínek platných ke dni, od něhož je smlouva prodlužována, přičemž aktuální ceny jsou k dispozici na webovém rozhraní či v aplikaci, a rovněž jsou stanoveny v Čl. VI obchodních podmínek.


3. Nabídku na uzavření smlouvy učiní lektor zřízením svého uživatelského účtu prostřednictvím webového rozhraní nebo aplikace.


4. Poskytovatel služeb po obdržení nabídky na uzavření smlouvy toto obdržení potvrdí elektronickou formou, a to prostřednictvím kontaktního e-mailu lektora uvedeného v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa lektora“), toto potvrzení je chápáno jako akceptace oferty lektora.


5. Smluvní vztah mezi poskytovatelem služeb a lektorem vzniká doručením přijetí registrace (akceptací), jenž je poskytovatelem služeb zasláno lektorovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty lektora.


6. Lektor bere na vědomí, že poskytovatel služeb není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči poskytovateli služeb.Čl. VI
CENA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena služby je stanovena ve výši 10,-EUR ročně a lektor ji hradí jedním ze způsobů, který si zvolí v rámci založení uživatelského účtu či v rámci prodloužení smlouvy:
a) platba kartou online po dokončení registrace či v rámci automatického prodloužení smlouvy,
b) bezhotovostně převodem na účet poskytovatele služeb č. 3349562042/2010, vedený u Fio banka, a.s. (dále jen „účet poskytovatele služeb“),
c) platba prostřednictvím portálu GoPay.


2. V případě bezhotovostní platby je cena za poskytování služeb splatná do 3 dnů od uzavření smlouvy, popřípadě do 3 dnů od data prodloužení smlouvy o další rok dle Čl. V. odst. 1 obchodních podmínek.


3. V případě bezhotovostní platby je lektor povinen uhradit cenu za poskytované služby společně s uvedením variabilního symbolu platby, který mu bude poskytovatelem sdělen v rámci zřízení uživatelského účtu. V případě bezhotovostní platby je závazek lektora uhradit cenu za poskytování služeb splněn okamžikem připsání celé částky na účet poskytovatele služeb.


4. Případné slevy z ceny poskytovaných služeb poskytnutých lektorovi nelze vzájemně kombinovat, není-li dohodnuto jinak.


5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel služeb ohledně plateb prováděných na základě smlouvy lektorovi daňový doklad – fakturu. Poskytovatel služeb není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel služeb lektorovi po uhrazení ceny za poskytované služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu lektora.


6. Cenu služby je možné uhradit též v českých korunách, a to ve výši odpovídající ekvivalentu částky 10,-EUR dle devizového kurzu zveřejněného Českou národní bankou aktuálního ke dni provedení platby lektorem.Čl. VII
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Poskytovatel služeb se zavazuje, že profil lektora bude zobrazovat na webovém rozhraní a v aplikaci potencionálním studentům (klientům lektora) s uvedením veškerých údajů, které lektor uvedl v rámci zřízení svého uživatelského účtu, a lektor se zavazuje, že za poskytované služby uhradí poskytovateli služeb sjednanou cenu.


2. Poskytovatel služeb negarantuje lektorovi, že bude osloven potencionálními klienty. Závazek poskytovatele služeb je splněn zobrazením profilu lektora na webovém rozhraní či v aplikaci.


3. Webové rozhraní i aplikace fungují na bázi vyhledávání lektorů dle lokality a vyučovaného jazyka, to znamená, že údaje lektora budou potencionálním studentům zobrazovány na základě souladu s vyhledávanými parametry potencionálních studentů.


4. Studenti, kteří budou mít zájem o služby lektora, budou prostřednictvím lektorem zadaných údajů kontaktovat již přímo lektora. Poskytovatel služeb neodpovídá za dodržování jakýchkoliv práv a povinností vzniklých v právních vztazích mezi lektorem a studentem.Čl. VIII
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Lektor bere na vědomí, že má právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb. Odstoupením od smlouvy však lektor nemá nárok na vrácení již uhrazených služeb. Okamžikem účinnosti odstoupení od smlouvy poskytovatel služeb deaktivuje lektorův profil na webovém rozhraní a v aplikaci a nebude jej zobrazovat potencionálním studentům.


2. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno poskytovateli na jeho kontaktní e-mail.Čl. IX
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran plynoucích z vadného plnění, se řídí příslušnými ustanoveními zákona.


2. Poskytovatel služeb je povinen do 30 dnů od oznámení chybného zobrazování lektorova profilu zajistit nápravu. Nedojde-li k nápravě, má lektor právo na přiměřenou slevu, a není-li to možné, pak je oprávněn odstoupit od smlouvy.


3. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za informace uvedené lektorem v rámci jeho uživatelského rozhraní, a tedy i zobrazovaných informací v jeho profilu.Čl. X
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

1. Lektor je povinen hradit své závazky poskytovateli služeb v souladu s uzavřenou smlouvou.


2. Lektor není oprávněn mít v rámci svého profilu informace, které by mohly být v rozporu s právním řádem ČR a informace, které by snižovaly důstojnost poskytovatele služeb či ho nějak dehonestovaly. Takovéto informace není poskytovatel služeb povinen zveřejnit. Při opakovaných pochybeních ze strany lektora je poskytovatel služeb oprávněn deaktivovat profil lektora, aniž by mu poskytoval jakoukoliv finanční či jinou náhradu.


3. Lektor bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní portálu a aplikace (včetně fotografií nabízených služeb) jsou chráněny autorským právem. Lektor se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a aplikaci poskytovatele služeb.


4. Lektor není oprávněn při využívání webového rozhraní a aplikace poskytovatele služeb používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní a aplikace. Webové rozhraní a aplikaci poskytovatele služeb je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů poskytovatele služeb a který je v souladu s jeho určením.


5. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní a aplikace nebo v důsledku užití webového rozhraní a aplikace v rozporu s jejich určením.


6. Student jakožto spotřebitel má v souladu s § 20d zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení sporů s poskytovatelem. Příslušným správním orgánem k řešení těchto sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).Čl. XI
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1. Ochrana osobních údajů lektora, který je fyzickou nebo právnickou osobou, či studenta, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění.


2. Poskytovatel prohlašuje, že je zaregistrován ve veřejném registru zpracování osobních údajů vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů, reg.č.: 00068960


3. Lektor souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, popř. obchodní firma, dále adresa, na které bude probíhat výuka, vyučované jazyky a kontaktní e-mail, příp. i pohlaví, rok narození, IČO, bydliště, absolvované kurzy, dosažené vzdělání, představení své osoby ve 160 znacích, své telefonní číslo, webové stránky, profil na sociálních sítích Facebook, Twitter, LinkedIn, Skype, a dokumenty nahrané lektorem na jeho uživatelský účet (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Student souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, kontaktní e-mail (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).


4. Lektor souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem služeb, a to pro účely realizace práv a povinností z uzavřené smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení lektorovi a jeho oslovování třetími subjekty. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení může lektor kdykoliv odvolat.


5. Student souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem služeb, a to pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení studentovi. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení může student kdykoliv odvolat.


6. Lektor bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při registraci provedené z webového rozhraní a aplikace poskytovatele služeb) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele služeb o změně ve svých osobních údajích.


7. Zpracováním osobních údajů lektora a studenta může poskytovatel služeb pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.


8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


9. Lektor i student potvrzují, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


10. V případě, že by se lektor či student domnívali, že poskytovatel služeb nebo zpracovatel (Čl. 10 odst. 7 obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života lektora či studenta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
• požádat poskytovatele služeb nebo zpracovatele o vysvětlení,
• požadovat, aby poskytovatel služeb nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost lektora či studenta podle předchozí věty shledána oprávněnou, poskytovatel služeb nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li poskytovatel služeb nebo zpracovatel žádosti, má lektor či student právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění lektora obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.


11. Požádá-li lektor či student o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel služeb povinen tuto informaci předat. Poskytovatel služeb má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informaceČl. XII.
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ – BEZPLATNÝ REŽIM

1. Poskytovatel nabízí v počáteční fázi fungování webového rozhraní tzv. bezplatný režim webového rozhraní pro lektory. Období poskytování bezplatného režimu bude poskytovatelem avizováno výslovně na webovém rozhraní, případně bude výslovně uvedeno při zakládání uživatelského účtu lektorem. Pokud si lektor během tohoto bezplatného režimu vytvoří uživatelský účet, je oprávněn využívat služeb poskytovatele zcela zdarma, a to po dobu 12 měsíců ode dne, kdy byl jeho uživatelský účet vytvořen, resp. do 12 měsíců od uzavření smlouvy.Čl. XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah související s užitím webové rozhraní a aplikace nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.


2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují textovou formu.Tyto obchodní podmínky byly zveřejněny na webovém rozhraní a v aplikaci dne 30.1.2017. a jsou účinné ode dne 30.1.2017.

Načítám profil...